Позиция на БОРА

В подкрепа на заявените усилия на МОСВ за въвеждане на депозитна система в България

Подкрепа на заявените усилия за въвеждане на депозитна система в страната изразяваме Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ), Българската оползотворяваща и рециклираща организация (БОРА) и Българската стопанска камара (БСК) с представители на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Българската оползотворяваща и рециклираща асоциация (БОРА) обединява над 30 членове, които представляват значителна част от българския бизнес, занимаващ се с разделно събиране на отпадъци от опаковки и от бизнеса, рециклиращ различните отпадъчни потоци от събраните отпадъци на национално ниво и от внос. Като ключов партньор в реализацията на депозитната система у нас, БОРА отчита като особено важни за подготовката и дейността по въвеждането на системата, следните дейности:

Изготвяне на предварително проучване и анализ, възложен от МОСВ, след обсъждане със заинтересованите страни относно:

  • моментното състояние на количествените показатели на потенциално генерираните отпадъци, които ще бъдат включени в системата;
  • преценка на силните и слабите страни на въвеждането на депозитната система и ефекта на въздействието ѝ върху околната среда, бизнеса, икономиката, крайния потребител, общините, съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки и др.;
  • анализ на съществуващите депозитни системи, в т.ч. основните законодателни, инфраструктурни, технически и организационни аспекти при прилагане на системата за депозит в националната конкретика и съобразно най-добрите практики за обратно връщане за отпадъци от опаковки в други европейски страни. Предложение за подходящи варианти за прилагане в България;
  • анализ на разходите и ползите (АРП) и технически анализ на необходимата инфраструктура, в съответствие с предвижданията на АРП;
  • анализ на наличния капацитет и мощности за рециклиране в България;
  • правен анализ и план за необходимите законови промени;
  • план за действие с отговорни страни за реализация;
  • необходими средства и източници на финансиране;
  • измерители за оценка на изпълнение на плана.

• Включване на максимален брой задължени страни в провеждане на анализа на МОСВ;
• Вземайки предвид капацитета на мощностите за рециклиране, необходимостта от суровини за рециклиращата промишленост и задълженията на индустрията в България, системата да бъде ориентирана към изпълнение на изисквания и цели, които да задоволят нуждите от суровини на национално ниво;
• Анализът да генерира предложение за създаване на конкретната система на управление и функциониране на депозитната система, както и нейната всеобхватност на територията на страната, която да успее да задоволява изпълнението на изискванията на европейското законодателство от всички задължени участници в системата – производители, търговци (големи и малки), оползотворяващи организации и др., като осигури равнопоставеност между тях и подпомогне изпълнението на целите за рециклиране на национално ниво;
• Да се разработят и обезпечат законодателно механизми и правила, които да гарантират надграждане на сега съществуващите депозитни системи и осигуряване на симбиоза (работа в синхрон) със системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, изградени от организациите по оползотворяване в общините, за непрекъснатост на процесите по разделно събиране и рециклиране и изпълнение на количествените цели;

Функционирането на действащата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в годините от нейното въвеждане и функциониране до сега винаги е осигурявалo изпълнение на целите за рециклиране на национално ниво. Работата на Организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки и рециклиращата индустрия по отношение на развитието на действащата система и инвестициите по надграждането ѝ във връзка с изпълнението на разпоредбите на новоприетите законодателни актове в страната вече са в ход.

В процеса на работа по тази нелека задача, с която се заема екипът на МОСВ, сътрудничеството между държавата и всички партньорски организации по веригата е ключов фактор за конструирането на ефективен модел, отговарящ на нуждите и целите на страната и нейната икономика. Ние сме уверени, че въвеждането на депозитната система у нас ще бъде успешно.

Дейност

Чрез своята дейност ние се стремим да допринесем за развитието на сектора "оползотворяваща и рециклираща индустрия" от българската икономика.

© 2020 БОРА   |   Уебсайт от   Absentico