Обявление за поръчка

файлове за сваляне

Раздел І: Възложител
I.1) Наименование и адреси
Официално наименование: Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация /БОРА/
Пощенски адрес: гр. София, ул. Дечко Йорданов 64
Град: София
Пощенски код: 1680
Държава: Р. България
Телефон: +359 889 08 00 77
Електронна поща: info @ bora-bg.org
Лице за контакт: Стефан Стефанов
Интернет адрес: www.bora-bg.org
I.2) Комуникация
* Документацията за обявената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.bora-bg.org
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото място за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
* електронно на електронна поща: info @ bora-bg.org
горепосоченото място за контакт
I.3) Вид на възлагащия орган
Тип организация: Доброволно и неправителствено сдружение с нестопанска цел.
I.4) Основна дейност
БОРА представя и защитава интересите на своите членове, като част от оползотворяващата и рециклираща индустрия на българската икономика.
БОРА осъществява своята дейност, която се изразява във формиране, представяне и защита на асоциираните интереси на нейните членове.

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на поръчката
II.1.1) Наименование:
Избор на изпълнител за oценка на съответствието и сертификация на работата на съоръжения/инсталации за рециклиране на пластмаса при индивидуални средни нива на загуба (СНЗ) с „Методика за определяне на средни норми на загуба за сортирани отпадъци за изчисляване на целите за рециклиране на отпадъци от пластмасови опаковки“.
II.1.2) Вид на поръчката:
Услуга
II.1.3) Прогнозна обща стойност:
Стойност, без да се включва ДДС: [210 000,00 /двеста и десет хиляди/] Валута [лв.]
II.1.4) Място на изпълнение:
Изпълнението на поръчката обхваща 32 площадки на които са разположени съоръжения/инсталации за рециклиране на отпадъци от пластмасови опаковки. За изпълнението на дейностите изпълнителят осигурява всички необходими технически и спомагателни средства за успешното изпълнение.
II.2.3) Описание на обществената поръчка:
Изпълнителят трябва да изпълни услугите предмет на възлагане в съответствие с изискванията на Възложителя и нормативната уредба.
При сертификацията на индивидуални рециклиращи съоръжения/инсталации се изисква да се оцени процеса на оползотворяване и отчитане на отпадъци от пластмасови опаковки и дали той съответства на определените в методиката изисквания (параметри) по отношение на прилагането на индивидуалните СНЗ за съоръжението/инсталацията.
В изпълнение на поръчката се осигурява последователност на дейностите и безпристрастност на органите за сертификация на рециклиращи оператори. Сертификацията на индивидуални рециклиращи съоръжения/инсталации по отношение средните нива на загуба е дейност по оценяване на съответствието от трета страна.
Обхватът на работа включва изпълнение на следните дейности:
Дейност 1: Събиране на цялата информация, касаеща всички етапи на работните процеси в рециклиращите съоръжения/инсталации;
Дейност 2: Преглед на събраната информация;
Дейност 3: План за дейностите по оценяване, както и за управление на необходимите мерки;
Дейност 4: Преглед на цялата информация и резултатите, свързани с оценяването;
Дейност 5: Процедура по взимане на решение за сертификация;
Дейност 6: Изготвяне на документация за сертификация;
Дейност 7: Изготвяне и съхранение на записи.
II.2.4) Критерии за възлагане:
Критерият за възлагане на поръчката, чрез който ще се определи икономически най-изгодната оферта е „оптимално съотношение качество/цена”. Критерия за възлагане се прилага съобразно методика за комплексна оценка на офертите, която е неразделна част от документацията за поръчката.
II.2.5) Прогнозна стойност:
Стойност, без да се включва ДДС: [210 000,00] Валута: [лв.]
II.2.6) Продължителност на поръчката:
Продължителност в месеци: [12 месеца]

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие
III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
В настоящата поръчка няма поставени изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние:
В настоящата поръчка няма поставени изисквания за икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности:
Критериите за подбор са в съответствие с изискванията на документацията за настоящата поръчка.
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
III.1.3.1.) Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга/дейност с предмет, идентична с тази на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
III.1.3.2.) Участникът трябва да бъде акредитиран като Орган за сертификация, който е създал и поддържа система за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 или поддържа сертифицирана система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015.
III.2) Условия във връзка с поръчката:
III.2.1) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:
Участникът в настоящата процедура за поръчка трябва да разполага с Водещ одитор и Одитори за целия срок на договора, които да имат квалификация и опит да изпълняват качествено, в срок и по обем всички изисквания на Възложителя, описани в Техническата спецификация към документацията за участие.
Минималният експертен състав за изпълнение на поръчката включва следните лица, които да отговарят на посочените в документацията минимални изисквания за професионална компетентност:
Е1 – Водещ Одитор 1
Е2 – Одитор 1
Е3 – Одитор 2

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
IV.2) Административна информация:
IV.2.1) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19.05. 2023 г. Местно време: 17.00 ч.
IV.2.2) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: [Български език]
IV.2.3) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата:
Продължителност в месеци: [6] (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.4) Условия за отваряне на офертите:
Дата:23.05.2023 г./вторник/ Местно време: (10:30) Място: гр. София, ул. „Дечко Йорданов“ 64, ет.2.
1. Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: Специално упълномощените лица за участие в процедурата представят нотариално заверено пълномощно.
Раздел V: Допълнителна информация:
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12.05.2023 г.

файлове за сваляне

Дейност

Чрез своята дейност ние се стремим да допринесем за развитието на сектора "оползотворяваща и рециклираща индустрия" от българската икономика.

© 2020 БОРА   |   Уебсайт от   Absentico